Welkom, Wilkommen 

op de genealogie-homepage van Piet Litmaath

Deze site is gewijd aan de duitse adellijke familie Top von Altena en haar adellijke en burgerlijke nakomelingen in Duitsland en Nederland. Het betreft hier de families Lethmate, Letmathe, Lethmathe, Letmate, Letmade,Ledmate,Ledmade ,Letmaath,Litmathe en Litmaath. De familie Letmate zijn nakomelingen van duitse Lethmate’s die in de 19e eeuw geëmigreerd zijn naar de VerenigdeStaten. T.z.t. zal ik proberen meer informatie over deze Amerikaanse tak van de familie te verzamelen en aan de parenteel te voegen. Hetzelfde geldt voor de duitse familie Litmathe waarvan ik het bestaan in december 2000 ontdekte en de amerikaanse tak Littmath, die ik op het internet vond in Louisville, Kentucky.

Diese Seite ist dem deutschen Adelsfamilie Top von Altena und seiner adeligen und bürgerlichen Nachkommen in Deutschland und den Niederlanden gewidmet. Das sind die Geschlechter Lethmate, Letmathe, Lethmathe, Letmate, Letmade, Ledmate,Ledmade, Letmaath, Litmathe und Litmaath. Die Familie Letmate (Letmeet) sind Nachfahren deutscher Lethmate's im 19. Jahrhundert ausgewandert nach den Vereinigten Staaten. T.z.t. werde ich versuchen weitere Informationen zu dieser amerikanischen Zweig der Familie zu sammeln zur Ergänzung der Nachkommen. Das gleiche gilt für die deutsche Familie Litmathe, deren Existenz entdeckte ich im Dezember 2000, und dem amerikanischen Zweig Littmath, die ich im Internet in Louisville, Kentucky gefunden habe.

 

 

Inhoud

 • Degenhardt Top von Lethmate
 • Everhard von Lethmate
 • Hunold I von Lethmate genoemd Schele
 • Hunold II “de Oudere” von Lethmate zu Langen
 • Johann III von Lethmate zu Langen
 • Johann von Lethmate zu Langen,Johanitteridder
 • Wolter (von) Lethmate
 • Erasmus Lethmate
 • Walter Werner Lethmate
 • Heidenreich Lethmate
 • Friedrich Lethmate
 •  

   

      Top von Altena

  De parenteel begint in ca. 1120 met Thegenhardus Top de Altena. Gezien het wapen dat hij voer is hij waarschijnlijk een buitenechtelijk kind van één van de heren von Berg. Wellicht was Adolf von Berg zijn vader. Oorkondelijk is dat niet bewezen en dus zal dit nog grondig onderzocht moeten worden.
  Deze Thegenhardus Top von Altena (ook wel Degenhard Top de Altena genoemd) is de stamvader van de adellijke familie von Lethmate te Lethmate in Sauerland en van de tak die zich later in Nordrhein Westfalen  huisvest, de familie von Lethmate zu Langen (tegenwoordig Telgte bij Münster). Deze familie sterft met de dood van Heidenreich Temme von Lethmate zu Langen in 1702 uit.
  Uit deze westfaalse vol-adellijke familie ontstaat de niet-adellijke tak Lethmate. Ondanks het feit dat zij voortkomen uit  buitenechtelijke relaties van Johann von Lethmate zu Langen, Johanitterridder te Horst,  en daarom niet de adellijke status mogen voeren, noemen zij zichzelf toch “von Lethmate”. Door hun hoge posities op het maatschappelijk vlak, de meeste waren rechter, gerechtsgriffier of geestelijke, werd dit door de burgerij gerespecteerd. Deze “hooggeleerden” woonden allen te Rheine, waar hun voorvader Wolter Lethmate zich rond 1600 gevestigd had. Daarom wordt ook wel gesproken van de “Rheiner rechterfamilie”von Lethmate. Wolter was een buitenechtelijke zoon van ridder Johann von Lethmate zu Langen.
  Nazaat van deze familie, Heidenreich Lethmate, is verhuisd naar Darfeld waar hij het vak van notaris uitoefent. Hij is getrouwd met Elisabeth Brabeck en krijgt zeker 6 kinderen, misschien 8.
  Heidenreich Lethmate en Elisabeth Brabeck zijn de voorouders van de huidige families Lethmate, Letmathe, Letmaath, Litmaath die nu leven in de grensstreek Duitsland-Nederland, rond Münster in Westfalen en in de V.S.
  De families Letmathe, Ledmate, Letmade etc. in de omgeving van Dortmund, Bielefeld, Leopoldshöhe enz. zijn waarschijnlijk nakomelingen van Hermann  Lethmate die rond 1600 burger te Dortmund was. Deze Hermann Lethmate was een zoon van ridder Johann von Lethmate zu Langen.
  Waarschijnlijk is deze Johann von Lethmate zu Langen dus de oerstamvader van alle huidige families Lethmate, in al hun schrijfwijzen.

  Top von Altena

  Die Genealogie beginnt in etwa 1120 mit dem Top Thegenhardus Altena. Da die Waffe, die er fuhr, ist er wahrscheinlich ein uneheliches Kind von einem Herrn von Berg. Adolf von Berg war vermutlich sein Vater. Wahrlich Tat ist noch nicht bewiesen und muss deswegen noch gründlich untersucht werden.
  Diese Thegenhardus Top von Altena (Auch Degenhard Top de Altena genannt) war der Stammvater der Adelsfamilie von Lethmate zu Lethmate im Sauerland und den Zweig später in Nordrhein-Westfalen, die Heimat der Familie von Lethmate zu Langen (jetzt Telgte in Munster ). Diese Familie stirbt mit dem Tod von Heidenreich Temme Lethmate zu Langen in 1702.
  Von diesem voll-westfälischen Adelsfamilie erstellt die nicht edler Zweig Lethmate.Trotz der Tatsache, dass sie von außerehelichen Beziehungen Johann von Lethmate zu Langen, Johannitterritter zu Horst, der edle Status ergeben und daher nicht berechtigt, aber sie nennen sich selbst "von Lethmate". Aufgrund ihrer hohen Positionen in der sozialen Sphäre, die Mehrheit Recht-, Gerichtsschreiber oder spirituell, wurde es von den Bürgern respektiert. Diese "High Gelehrten" lebten alle in Rheine, wo ihr Vater Wolter Lethmate um 1600 geboren wurde und lebte. Deswegen sprach mann auch wohl über die "Rheiner Richterfamilie von Lethmate". Wolter war ein unehelicher Sohn des Ritters Johann von zu Lethmate Langen.
  Nachkomme dieser Familie, Heidenreich Lethmate, hat sich umgesiedelt nach Darfeld , wo er den Beruf des Notars ausübte. Er hat Elisabeth Brabeck geheiratet und die beiden hätten mindestens 6 Kinder, aber vielleicht 8.
  Heidenreich Lethmate Brabeck und Elisabeth sind die Vorfahren der heutigen Familien Lethmate, Letmathe, Letmaath, Litmaath, Litmathe und Littmath die jetzt leben in der Deutschland-niederländischen Grenze, in Münster in Westfalen und in den USA
  Die Familien Letmathe, Ledmate usw. Letmade der Nähe von Dortmund, Bielefeld, Leopoldshöhe usw. sind wahrscheinlich Nachkommen von Hermann Lethmate, der rund 1600 Bürger zu Dortmund war. Diese Hermann Lethmat war ein Sohn des Ritters Johann von zu Lethmate Langen.
  Wahrscheinlich ist Johann von Lethmate zu Langen der Spitzenahne Lethmate aller aktuellen Familien, in ihrer Schreibweise.

    De genealogische Gegevens

  De gegevens zoals die in de genealogie beschreven worden zijn o.a. afkomstig uit DTB-boeken, oorkondeboeken, kerkboeken, plaatselijke jubileaboeken, trouwboekjes, bidprentjes, van grafstenen en van collega-genealogen en de diverse families Lethmate in Duitsland. De meeste DTB-gegevens heb ik zelf gezocht en gevonden, wat ik gekregen heb van derden is meestal door mijzelf op betrouwbaarheid gecontroleerd omdat ik uit ervaring weet dat voornamelijk bij het overnemen van DTB-gegevens snel fouten kunnen worden gemaakt.
  Desalniettemin weet ik dat de genealogie beslist niet foutvrij zal zijn en de oplettende lezer zal beslist fouten tegenkomen die ik over het hoofd heb gezien.
  Alle aanvullingen, opmerkingen en (opbouwende) kritiek zijn van harte welkom. Het speurwerk is nog lang niet klaar.

  Die genealogischen Daten

  Die Informationen in der Genealogie aufgeführt beschrieben,  sind Informationen und Daten aus Bücher, aus Tauf-,Heirat und Sterberegister, Kirchenbücher, lokale Jubiläen,Familienstammbücher, von Andachtsbilder, Grabsteine, von  Kollegen Genealogen und bekommen von verschiedenen Familien Lethmate in Deutschland. Die meisten  Daten habe ich selber nachgeforscht. Alle Daten bekommen von anderen Personen habe ich meistens auf Zuverlässigkeit untersucht, da mit der Annahme THS- Informationen schnell Fehlern gemacht werden können.
  Dennoch, ich weiß dass die Genealogie sicherlich nicht fehlerfrei ist und der aufmerksame Leser wird sicherlich Fehler bemerken, die ich übersehen habe.
  Ergänzungen, Kommentare und (konstruktive) Kritik sind willkommen. Die Detektivarbeit ist noch nicht fertig.

   


   

  naar de Genealogie

  Zur Genealogie


  met dank aan ...

  vielen Dank an...

   

  Links


   

  Gastenboek

  Gaestebuch


    

     Eine Adelshochzeit


   

     

     Reacties naar:  P.Litmaath

   

   © Piet Litmaath